35ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 50132527

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Προϋπολογισμός: 142.699,41 €

Ημερομηνία ένταξης: 08/10/2021

Πράξη: «Μελέτες Ωρίμανσης για το 35ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου “35ο  Νηπιαγωγείο Αχαρνών”,  ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027.
Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες βρίσκεται μεταξύ Ανωνύμων Οδών στο Ο.Τ. 2560 στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής ενός  2/θέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου (δυναμικότητας 50 μαθητών).

TOP