4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ » (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας» – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 2276

ΠΡΑΞΗ: «Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 1.185.000,00 € και 651.450,18 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» με συμβατικό τίμημα 651.450,18 € συμπερ. ΦΠΑ.

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου βρίσκεται επί των οδών Ιπατίας, Δεστούνη, Ηροδότου και Δημ. Δαυή στο Δήμο Κεφαλονιάς και αποτελείται από δύο κτίρια, ένα ισόγειο και ένα τριώροφο, στατικά ανεξάρτητα από οπλισμένο σκυρόδεμα τοιχωματικού χαρακτήρα που κατασκευάστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η ενίσχυση του Φ.Ο. και η αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς αφορά και στα δύο στατικώς ανεξάρτητα κτίρια.

TOP