4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ηρακλείου Αττικής

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5168496

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 4.400.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 26/07/2022

Πράξη: «Προσθήκη πτέρυγας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ηρακλείου, Ν. Αττικής – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ανέγερση νέου κτιρίου (Κτίριο Α), που αποτελεί προσθήκη στο υπάρχον 4ο Δημοτικό σχολείο του Δήμου Ν. Ηρακλείου, Νομού Αττικής και ανεγείρεται στη θέση παλαιάς πτέρυγας του Δημοτικού που κατεδαφίζεται. Το έργο περιλαμβάνει και αναδιαρρυθμίσεις στο υφιστάμενο Κτίριο Β.  Το οικόπεδο, στο οποίο θα ανεγερθεί το νέο κτίριο (ΚΤΙΡΙΟ Α) βρίσκεται στο Ο.Τ. 240β επί των οδών Κορυτσάς, Πίτλιγγερ & πεζόδρομου και έχει επιφάνεια 5.059,85 m2.

TOP