5ο Δημοτικό Σχολείο Κρωπίας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5150009

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Προϋπολογισμός: 487.802,33 €

Ημερομηνία ένταξης: 24/12/2021

Πράξη: «Μελέτες Ωρίμανσης για το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κρωπίας»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου “5ο Δημοτικό Σχολείο Κρωπίας”, ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027. Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες  βρίσκεται επί των οδών Κιούση, Ύδρας και Αγ. Παρασκευής στο Ο.Τ. 341 στην περιοχή του Δήμου Κρωπίας, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής ενός 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου  (δυναμικότητας 300 μαθητών).

TOP