64ο Νηπιαγωγείο Δήμου Αθηνών

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5124322

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Προϋπολογισμός: 152.302,24 €

Ημερομηνία ένταξης: 05/11/2021

Πράξη: «Μελέτες Ωρίμανσης για το 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου “64ο Νηπιαγωγείο  Δήμου Αθηνών” ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027. Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες βρίσκεται στο Ο.Τ. 117 του Δήμου Αθηναίων επί των οδών Παρασκευοπούλου Νο. 64-66-68 στο αδιάνοικτο τμήμα της οδού Μωραϊτίνη και στο αδιάνοικτο τμήμα της οδού Πρωτοπαπαδάκη. Επιπλέον είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής ενός 2/θέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου (δυναμικότητας 50 μαθητών).

TOP