6ο Νηπιαγωγείο Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5158630

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Προϋπολογισμός: 145.385,97 €

Ημερομηνία ένταξης: 04/02/2022

Πράξη: «Μελέτες Ωρίμανσης για το 6ο Νηπιαγωγείο Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου “6ο  Νηπιαγωγείο Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης”, ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027.

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες βρίσκεται επί της οδού Σωκράτους 2, στο Ο.Τ. 60 στην Πεύκη και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής ενός 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου   (δυναμικότητας 50 μαθητών).

TOP