7ο Γυμνάσιο Πειραιά

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5093130

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Προϋπολογισμός: 465.750,70 €

Ημερομηνία ένταξης: 24/06/2021 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου “7ο Γυμνάσιο Πειραιά – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις», ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027.

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες βρίσκεται επί των οδών Μήλου, Αιγαλέου  και Σαλαμίνος στο Ο.Τ. 41 στο 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Πειραιά.

Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής του 9/θέσιου Γυμνασίου (δυναμικότητας 270 μαθητών).

TOP