91ο Νηπιαγωγείο Δήμου Αθηνών

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5127566

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Προϋπολογισμός: 66.023,80 €

Ημερομηνία ένταξης: 06/07/2021

Πράξη: «Μελέτες Ωρίμανσης για το 91ο Νηπιαγωγείο Δήμου Αθηνών»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου “91ο  Νηπιαγωγείο  Δήμου Αθηνών” ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027. Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες βρίσκεται στο Ο.Τ. 89002 του Δήμου Αθηναίων επί των οδών Μεθύμνης και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής ενός 2/θέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου (δυναμικότητας 50 μαθητών).

TOP