9ο Νηπιαγωγείο Δήμου Πετρούπολης

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5149216

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Προϋπολογισμός: 145.305,33 €

Ημερομηνία ένταξης: 29/11/2021

Πράξη: «Μελέτες Ωρίμανσης για το 9ο Νηπιαγωγείο Δήμου Πετρούπολης»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου “9ο Νηπιαγωγείο Δήμου Πετρούπολης”, ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027.

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες καταλαμβάνει τμήμα του Ο.Τ. 1232 του Δήμου Πετρούπολης και βρίσκεται επί των οδών Μετσόβου (Τ.Ε. 166/75) & Ηροδότου (Τ.Ε. 316/75) και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής ενός 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου (δυναμικότητας 50 μαθητών).

TOP