Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βρίσας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5149128

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

Προϋπολογισμός: 220.898,05 €

Ημερομηνία ένταξης: 11/02/2022

Πράξη: «Μελέτη Ανέγερσης Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βρίσας»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου «Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βρίσας», ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027.

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες βρίσκεται μεταξύ ανωνύμων οδών εντός των ορίων του χαρακτηρισμένου παραδοσιακού οικισμού Βρίσας ΔΕ Πολυχνίτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Επιπλέον, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνησης του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Άδειας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής ενός 3/θέσιου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και ενός μονοθέσιου Νηπιαγωγείου δυναμικότητας 35 μαθητών και 6 νηπίων μαθητών, αντίστοιχα.

TOP