Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νότιο Αιγαίο» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας για την εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας σχετικές υπηρεσίες με την επέκταση και τη βελτίωση των υποδομών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 1084

ΠΡΑΞΗ: «Μελέτη, κατασκευή κι εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου»

 

Το έργο «Μελέτη, Κατασκευή και Εξοπλισμός του Γ.Ν. Καρπάθου », περιλαμβάνει αφενός την κατασκευή διώροφου κτιρίου, συνολικής επιφανείας 3.000,0 τ.μ. και δυναμικότητας 22 κλινών, αφετέρου την Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού.

Η διάρθρωση των επιμέρους τμημάτων του ισογείου είναι: Τμήμα εισόδου και Υπηρεσιών Κοινού, Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων με χώρο Τηλεϊατρικής, Τμήμα Χειρουργείων Γενικής και Μαιευτικής Χειρουργικής, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Τμήμα εργαστηρίων, Τμήμα Φαρμακείου, Νεκροτομείου, Βοηθητικών Υπηρεσιών & Προσωπικού, Μαγειρείο, Πλυντήριο, Αποστείρωση, Η/Μ Χώροι, Διάδρομοι και κυκλοφορία.

Η διάρθρωση των επιμέρους χώρων του 1ου ορόφου είναι: Νοσηλεία, Διοίκηση, Διάδρομοι και Κυκλοφορία.

TOP