Γυμνάσιο – Λύκειο Κυθήρων

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5173376

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Προϋπολογισμός: 202.320,01 €

Ημερομηνία ένταξης: 02/01/2023

Πράξη: «Μελέτες Ωρίμανσης για την Προσθήκη Αιθουσών στο  Γυμνάσιο – Λύκειο Κυθήρων»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου “Προσθήκη αιθουσών στο Γυμνάσιο-Λύκειο Κυθήρων – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις”, ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027.

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες βρίσκεται στην Κοινότητα Κυθήρων, Παραδοσιακός Οικισμός, μη κεντρικός τομέας επί δύο επαρχιακών οδών.

Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων, προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου της Προσθήκης Αιθουσών στο Γυμνάσιο – Λύκειο Κυθήρων (δυναμικότητας 420 μαθητών).

TOP