Σχολεία Δήμου Κρωπίας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5174110

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 650.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 29/12/2022

Πράξη: «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κρωπίας»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η  πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κρωπίας, ώστε να κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+ και περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

TOP