Σχολεία Δήμου Κρωπίας

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6009919

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027

Προϋπολογισμός: 650.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 02/04/2024

Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων Δήμου Κρωπίας»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η  πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κρωπίας ώστε να κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+ και περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας . Τα κτίρια παρεμβάσεων είναι αυτά των 1ου Γυμνασίου, 2ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Κορωπίου, τα οποία είναι μεγάλης παλαιότητας και έχουν υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις.

TOP