20-11-2018

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Μ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ

Περίληψη Διακήρυξης

 

Διακήρυξη

 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

 

Τεχνική Περιγραφή

 

Τεχνική Περιγραφή Αδείας Μικρής Κλίμακας

 

Προϋπολογισμός Μελέτης

 

Τιμολόγιο Μελέτης

 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [pdf]

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [doc]

 

TOP