ΠΡΟΦΙΛ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Να παρέχουμε πρωτοπόρα και καινοτόμα δημόσια κτίρια, με σεβασμό στο περιβάλλον. - ΟΡΑΜΑ "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ"

Προφίλ Εταιρείας

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. είναι μια πρωτοπόρος κατασκευαστική δημόσια εταιρεία ιδιωτικού δικαίου.

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. που δημιουργήθηκε το Νοέμβριο 2013 είναι το προϊόν της συγχώνευσης τριών δημόσιων κατασκευαστικών εταιρειών: της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ [υπεύθυνη για την κατασκευή και τον εξοπλισμό νοσοκομείων], της ΟΣΚ ΑΕ [υπεύθυνη για την κατασκευή και τον εξοπλισμό σχολείων] και της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ [υπεύθυνη για την κατασκευή και τον εξοπλισμό δικαστηρίων και σωφρονιστικών καταστημάτων].

Η δημιουργία της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. απαντά στην ανάγκη υλοποίησης δημόσιων κτιριακών υποδομών με τους πλέον ευνοϊκούς όρους για το δημόσιο συμφέρον τόσο στους κλάδους της υγείας, της παιδείας, της δικαιοσύνης και της προστασίας του πολίτη όσο και σε οποιονδήποτε άλλο τομέα ανακύψει ανάγκη. Ο επιμερισμός ευθυνών μεταξύ διαφορετικών φορέων για ένα και μοναδικό αντικείμενο –τις δημόσιες κτιριακές υποδομές– δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων χωρίς κοινωνικές επιπτώσεις ήταν σημαντική η δημιουργία μιας ενιαίας εταιρείας του δημοσίου, υπεύθυνης για όλες τις κρατικές κτιριακές υποδομές.

Το έργο της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το οποίο ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει κάθε υλοποιούμενο έργο συμβουλεύεται και συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ή με οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή είναι σχετική με το εκάστοτε έργο.

Αποστολή & Όραμα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. είναι η υλοποίηση όλων των δημόσιων κτιριακών υποδομών στην Ελλάδα με τους ευνοϊκότερους όρους για το δημόσιο συμφέρον.

ΟΡΑΜΑ

Το όραμα της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. είναι να παρέχει πρωτοπόρα και καινοτόμα δημόσια κτίρια, με σεβασμό στο περιβάλλον.

ΡΟΛΟΣ

Ο ρόλος της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. είναι η υλοποίηση δημοσίων κτιρίων καθόλη την αλυσίδα παραγωγής έργων.

Αντικείμενο

Αντικείμενο έργου της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. είναι η υλοποίηση δημοσίων κτιρίων “με το κλειδί στο χέρι”. Η εταιρεία αναλαμβάνει να εκπονήσει μελέτες  και στη συνέχεια να διενεργήσει διαγωνισμό, ώστε να αναθέσει σε εργοληπτική επιχείρηση σύμβαση έργου, το οποίο παρακολουθεί, ελέγχει και διοικεί μέχρι την αποπεράτωση του.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας βεβαιώνει ότι το έργο είναι άρτιο και λειτουργικό, έχουν γίνει οι προβλεπόμενες δοκιμές και πληροί τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Βασικός στόχος είναι η παράδοση του έργου στους φορείς που θα το εκμεταλλευτούν μελλοντικά, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, Δήμοι και ΟΤΑ. Το κυριότερο αντικείμενο έργου της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. θα εξακολουθεί να αφορά στην κατασκευή και τον εξοπλισμό νοσοκομείων, σχολείων, φυλακών και δικαστηρίων. Ο λόγος είναι ότι σε αυτούς τους κλάδους ανακύπτουν οι μεγαλύτερες ανάγκες δημοσίων κτιρίων γεγονός που φυσικά δεν αποκλείει και την υλοποίηση άλλων δημόσιων κτιρίων. Στόχος είναι οποτεδήποτε χρειάζεται να κατασκευασθεί δημόσιο κτίριο το έργο να αναλαμβάνει η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., καθώς επίσης και να παρέχει τεχνικές συμβουλές και βοήθεια στην αυτοδιοίκηση [Δήμους και Περιφέρειες].

Διαδικασία

01
Απόκτηση Γης
02
Μελέτη
03
Διαγωνισμός
04
Κατασκευή
05
Εξοπλισμός
06
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ
TOP