ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Θεσμικό Πλαίσιο

Η εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” είναι Ανώνυμη Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου. Το μετοχικό κεφάλαιό της ενσωματώνεται σε μια (1) μετοχή κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίσθηκε με τη με αριθμό ΔΝΣα/οικ.816/Φ.50ε/08.01.2016 [ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 8/13.01.2016] Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σε συνδυασμό με τη με αριθμό Δ16γ/02/318/Γ/25.8.2014 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίες εκδόθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013 και του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ορίστηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ16γ/06/549/Γ/19.12/2013 [ΦΕΚ 647/ΥΟΔΔ/30.12.2013].

* Σημείωση: Πριν από τη συγχώνευση των τριών εταιρειών και τη σύσταση της νέας εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., είχε προηγηθεί, το 2011, η απορρόφηση τμήματος της πρώην Κτηματικής Εταρείας του Δημοσίου [ΚΕΔ ΑΕ] από την ΟΣΚ ΑΕ και η μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού στην ΟΣΚ ΑΕ. Η συγκεκριμένη απορρόφηση έγινε σε εφαρμογή του άρθρου 6 της υπ’ αριθμό Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 [ΦΕΚ Β’ 2779/02.12.2011] Κοινής Υπουργικής Απόφασης [ΚΥΑ] για τη «Συγχώνευση της ΚΕΔ ΑΕ και της ΕΤΑ ΑΕ, με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη και μεταφορά αρμοδιοτήτων από την ΚΕΔ Α.Ε. στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και στην ΟΣΚ Α.Ε.», ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2011 η απορρόφηση. Η ΕΤΑ ΑΕ απορρόφησε την ανώνυμη εταιρεία ΚΕΔ ΑΕ και ανέλαβε και όλες τις δραστηριότητες αυτής, πλην των εν εξελίξει έργων που εκτελούσε η απορροφώμενη εταιρεία. Τα έργα αυτά ανέλαβε και συνέχισε την εκτέλεσή τους η ΟΣΚ ΑΕ και τώρα περιήλθαν στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε..

Λεπτομέρειες

Η εταιρεία δημιουργήθηκε σύμφωνα με:
Αποτελεί συγχώνευση τριών προϋπαρχόντων δημόσιων κατασκευαστικών εταιρειών:
 • η Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων [ΟΣΚ ΑΕ] –με τις διευρυμένες αρμοδιότητές της οι οποίες μετά το Δεκέμβριο 2011 περιελάμβαναν και τα έργα υπό εξέλιξη της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου [ΚΕΔ ΑΕ] καθώς και με το προσωπικό του καταργηθέντος Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών [ΙΟΚ] *
 • η Δημόσια Eπιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομείων [ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ]
 • η ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική ΑΕ.
Η συγχώνευση υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις:
 • Η πρώτη ολοκληρώθηκε στις 22.11.2013 με την εγγραφή της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο [ΦΕΚ 8363/ΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ/27.11/2013]
 • Η δεύτερη ολοκληρώθηκε στις 01.08.2015 με την ενσωμάτωση και της ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική ΑΕ η οποία έως και τις 31.07.2015 συνεχίζει τη λειτουργία της ανεξάρτητα

Ιστορία & Συγχωνεύσεις

 • ΣΗΜΕΡΑ

  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ
 • 2015

  ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

  Συγχώνευση ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ με ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.: Ενιαίος κατασκευαστικός φορέας Δημοσίου (υπό το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών)

 • 2013

  ΟΣΚ ΑΕ & ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ

  Συγχώνευση ΟΣΚ ΑΕ & ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ σε ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (υπό το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών)

 • 2011

  ΟΣΚ ΑΕ

  Μεταφορά έργων ΚΕΔ ΑΕ

 • 1999

  ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ

  Μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου

 • 1998

  ΟΣΚ ΑΕ

  Μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου

 • 1996

  ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

  Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας για κατασκευή & εξοπλισμό κτιρίων κλάδου δικαιοσύνης (φυλακών, δικαστηρίων, κλπ.) [υπό το Υπουργείο Δικαιοσύνης]

 • 1994

  ΟΣΚ

  Αρμοδιότητα επισκευών μεταφέρεται σε Δήμους

 • 1984

  ΟΣΚ

  Αλλαγή αρμοδιότητας (κατασκευή & επισκευές σχολείων Αττικής = ΟΣΚ ΑΕ | λοιποί νομοί = Νομαρχίες)

 • 1983

  ΔΕΠΑΝΟΜ

  Ίδρυση δημόσιου οργανισμού για κατασκευή & εξοπλισμό κτιρίων κλάδου υγείας & πρόνοιας (νοσοκομείων κλπ.) [υπό το Υπουργείο Υγείας]

 • 1978

  ΟΣΚ

  Ανανέωση λειτουργίας & αύξηση υπαλλήλων

 • 1967

  ΟΣΚ

  Ανανέωση λειτουργίας & μετατροπή σε κύριο δημόσιο φορέα

 • 1962

  ΟΣΚ

  Ίδρυση δημοσίου οργανισμού για κατασκευή σχολείων (με 5ετή θητεία υπό το Υπουργείο Παιδείας)

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας

Δείτε στο αρχείο εδώ τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Κτιριακές Υποδομές ΑΕ.

TOP