07-05-2018

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Ανακαίνιση του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Άρτας για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου και του Πταισματοδικείου Άρτας »

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)- [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)- [doc]

TOP