08-05-2020

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΟΥΣ 34 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ “ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Μελέτη

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)

Τιμολόγιο Μελέτης

TOP