13-06-2017

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Νευροκοπίου Ν. Δράμας – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη Δημοπρασίας

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

TOP