05-04-2017

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευαστικές εργασίες υπέρ της ασφάλειας και της υγιεινής που θα γίνουν σε δεκαέξι (16) σχολικές μονάδες του Δήμου Καισαριανής Αττικής»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή Επεμβάσεων

Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές Οικοδομικών Εργασιών

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεύχος Λεπτομερειών

Προϋπολογισμός Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

TOP