22-02-2017

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:”3ο 6/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης, 1ο 1/θεσιο και 2ο 1/θεσιο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης στο Ηλιακό Χωριό Ο.Τ. 17, Λυκόβρυση, με τη μέθοδο της προκατασκευής”

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τιμολόγιο Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

 

TOP