05-09-2018

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ”

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Τεχνική Περιγραφή Η / Μ

Συμπληρωματική Τεχνική Περιγραφή

Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελετης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [doc]

TOP