29-09-2020

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «8ο & 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) -[.pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [.doc]

TOP