19-11-2020

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση προβλημάτων στο Κ. Κ. Πάτρας – (Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις)”

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [.pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [.doc]

TOP