15-05-2020

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ: 1) 10ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 2) 1ου Δ.Σ. ΤΗΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 3) ΣΤΟ Ο.Τ. 1282 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 4) ΣΤΟ Ο.Τ. Γ 1900 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”, 5) ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Συστήματος

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [doc]

TOP