10-03-2020

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ: 1) 7ου Ν/Γ ΠΥΛΑΙΑΣ , 2) 3ου Ν/Γ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 3) 24ου Ν/Γ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 4) 4ου Ν/Γ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, 5)1ου & 2ου Ν/Γ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, 6)12ου Ν/Γ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Συστήματος

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [doc]

TOP