20-12-2019

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « Νηπιαγωγείο Ανατολής Ν. Μάκρης, Δήμου Μαραθώνα Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις »

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [doc]

TOP