20-12-2019

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « Προσθήκη κτιρίου για το Λύκειο Διόνυσου Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις»

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Συστήματος

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)- [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [doc]

TOP