16-11-2020

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροστασίας στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας”

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [.pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) -[.doc]

TOP