11-06-2018

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «63ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – [pdf]

TOP