01-06-2018

Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελετης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνος Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – [doc]

TOP