20-09-2017

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

 

Ανακοίνωση : Για το  έργο “Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων” τα σχέδια και γενικά όλα τα τεύχη δημοπράτησης είναι ανηρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ και συνεπώς οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν εκεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [pdf]

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [doc]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

TOP