20-09-2017

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

 

Με αφορμή υποβληθείσες ερωτήσεις από εταιρείες που υποψήφιοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης έργου « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»,  διευκρινίζεται ότι:

 

    • Στο άρθρο 12 της ΚΥΑ 83010/4098 / 26.07.2017 (ΦΕΚ 271 0Β ‘/ 02.08.2017) «Ρυθμίσεις τεχνικών θεμάτων που αφορούν την ανάθεση δημοσίων Συμβάσεων …. σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »προβλέπεται η διαδικασία υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό και ειδικότερα στο παρ. 1.2.2 προβλέπεται ότι  «Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την οικονομική προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα υποσυστήματος …».

 

    • Το τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς», το οποίο έχει δημοσιευθεί στα έγγραφα της διαγωνισμού, έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν απαιτείται η συμπλήρωση και η προσφορά του σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή από τους συμμετέχοντες. 

 

 

 

 

Θεόδωρος Κυριαζόπουλος

 

Διευθυντής Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ΜΕΛETHΣ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) [pdf]

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) [doc]

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TOP