01-10-2020

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Μ.ΧΙΟΥ – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (E.E.E.Σ.) – [.pdf]

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (E.E.E.Σ.) – [.xml]

TOP