26-01-2021

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ 2ο & 4ο ΝΓ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Προϋπολογισμός μελέτης

Τιμολόγιο μελέτης

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [.docx]

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [.pdf]

TOP