19-01-2021

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Επισκευές στο Γυμνάσιο-Λύκειο Πύλου και Διαμόρφωση Αύλειου χώρου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πύλου”

Διακήρυξη

Μελέτη.7z

Προϋπολογισμός μελέτης

Τιμολόγιο μελέτης

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)-[.pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)-[.doc]

 

 

TOP