04-02-2021

Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Μελέτη και Κατασκευή Συνδετήριας Πεζογέφυρας μεταξύ νέας πτέρυγας ΜΕΘ 50 κλινών και κτιρίου “Χειρουργικό Περίπτερο” διαμέσου του κτιρίου “Μέγα Λαικό” στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Μελέτη.7z

Προϋπολογισμός Μελέτης

Συμπεράσματα Γεωτεχνικής Έρευνας Πεζογέφυρα “ΣΩΤΗΡΙΑ”

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [docx]

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [pdf]

Τιμολόγιο Μελέτης

 

TOP