04-06-2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης: «Γεωτεχνική Έρευνα & Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας 2ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προεκτιμήσεις Αμοιβών

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

Παραρτήματα

TOP