04-06-2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Διαμόρφωση χώρου γραφείων στο κτίριο του Συμβουλίου της Επικρατείας (Αρσάκειο Μέγαρο)”

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Μελέτη

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)

Τιμολόγιο Μελέτης

Τιμολόγιο Προσφοράς

 

TOP