04-06-2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης: «Γεωτεχνική Έρευνα για τα έργα: 4ο Δ/Σ Σπάτων, 5ο Ν/Γ Σπάτων, 7ο Δ/Σ Παλλήνης – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις, Ανέγερση 3θέσιου Ν/Γ Καλαβρύτων»

Διακήρυξη

Προεκτίμηση Αμοιβών

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

TOP