28-04-2020

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Ν/Γ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ: 1) 1ΟΥ Ν/Γ ΑΛΙΜΟΥ, 2) 2ΟΥ Ν/Γ ΑΛΙΜΟΥ, 3) 5ΟΥ Ν/Γ ΑΛΙΜΟΥ, 4) 7ΟΥ Ν/Γ ΑΛΙΜΟΥ, 5) 8ΟΥ Ν/Γ ΑΛΙΜΟΥ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.doc]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

TOP