04-05-2020

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ: 1) 2ου Δ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ, 2) 2ου Ν/Γ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, 3) 2ου Ν/Γ ΤΑΥΡΟΥ, 4) 3ου Ν/Γ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, 5) 3ου Δ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ, 6) 4ου Ν/Γ ΤΑΥΡΟΥ & 7) 5ου Ν/Γ ΜΟΣΧΑΤΟΥ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.doc]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

TOP