10-03-2020

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ : 1) Ν/Γ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ, 2) 6ου Ν/Γ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 3) 7ου Ν/Γ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 4) 8ου Ν/Γ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 5) 9ου Ν/Γ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ & 6) 12ου Ν/Γ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ »

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.doc]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

TOP