27-04-2020

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 2/ΘΕΣΙΟ Ν/Γ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

TOP