14-07-2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.), στην Βότση 9 στο Αγρίνιο”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

TOP