14-07-2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης: «Γεωτεχνική Έρευνα για τα έργα: Ανέγερση 3ου Ν/Γ Γαλατσίου, Ανέγερση 3ου Ν/Γ Περάματος, Ανέγερση 2 Σχολικών Μονάδων Δήμου Μεταμόρφωσης».

Διακήρυξη

Προεκτίμηση Αμοιβών .7z

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων .7z

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε].Υ.Δ) – [.pdf]

Συγγραφή Υποχρεώσεων

TOP