29-07-2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Άμεσες εργασίες επεμβάσεων για την άρση επικινδυνότητας, σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας 19/2018 της Υ. ΔΟΜ. Βόλου, για το ΕΑΚΚΝ Κασσαβέτειας”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Μελέτη.7z

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [.pdf]

Τιμολόγιο Προσφοράς

TOP