22-04-2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ: 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 6ου ΕΠΑΛ, 3ου-10ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης 

Τιμολόγιο Μελέτης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.doc]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

TOP