03-06-2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαϊας – Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Μελέτη

TOP