21-10-2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενεργειακές Παρεμβάσεις – Βελτιώσεις στο Νηπιαγωγείο και στο Παπαγιαννάκειο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Σπάρτης»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Τροποποίηση Διακήρυξης Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Μελέτη.7z

TOP